Două posturi vacante, scoase la concurs de UCB Târgu-Jiu

1617

La început de an, Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu a scos la concurs două posturi vacante, urmând ca probele scrise şi cea de interviu să aibă loc la finele acestei luni.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante de: inginer I (S) la Facultatea de Inginerie; referent II (M), la Biroul Editură – Multiplicare. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de inginer – nivelul studiilor – studii superioare, domeniul studiilor – Științe Inginerești, vechime în specialitatea postului – minimum 7 ani; pentru postul de referent II – nivelul studiilor – medii, domeniul studiilor – informatică, vechime în specialitatea postului – minimum 4 ani; cunoștințe operare PC, carnet conducere, alte abilități și deprinderi, competențe de operare pe calculator (Microsoft Office, Internet Explorer), atenție la detalii, creativitate, spirit de echipă, pasiune pentru carte, cunoștințe operare grafică pe calculator – Corel Draw, Photoshop, cunoașterea regulilor de tehnoredactare. În anunţul de concurs se arată faptul că pentru postul de inginer, concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2020, ora 16.00 – data limită de depunere a dosarelor; 28 ianuarie 2020, ora 10.00 – proba scrisă; 30 ianuarie 2020, ora 10.00 – proba interviu. De asemenea, probele de concurs pentru postul vacant de referent II se vor derula astfel: 14 ianuarie 2020, ora 16.00 – data limită de depunere a dosarelor; 29 ianuarie 2020, ora 10.00 – proba scrisă; 29 ianuarie 2020, ora 14.00 – proba practică practică (utilizarea programelor informatice de grafică asistată de calculator: Corel Draw, Photoshop); 31 ianuarie 2020, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concursurile enumerate mai sus, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here