Două posturi vacante la Primăria Drăguţeşti

782

Primăria comunei Drăguțești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de referent, grad IA- Compartiment Cultură şi a funcţiei de natură contractuală vacantă de inspector, grad I A – Compartiment Asistenţă Socială. Candidaţii trebuie să aibă 7 ani vechime în domeniul studiilor absolvite.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice pentru participarea la concurs
Condiţii specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei de natură contractuală vacantă de referent, grad IA- Compartiment Cultură: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 7 ani vechime; îndeplineşte prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei de natură contractuală vacantă de inspector, grad I A – Compartiment Asistenţă Socială: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 7 ani vechime; îndeplineşte prevederile art 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Calendarul concursului
Concursul organizat de Primăria Drăguţeşti conform calendarului următor: 16 iulie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 19 iulie 2018, ora 11.00: proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să arată starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relații suplimentare cu privire la acest concurs se pot obține la sediul Primăriei comunei Drăguțești, din satul Drăguţeşti nr 115, comuna Drăguţeşti, judeţul Gorj, telefon 0253/227.625.
Minodora Sucea

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns la Cetatean Dragutesti Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here