Două posturi vacante la Casa de Pensii Gorj, scoase la concurs

1985

Casa Județeană de Pensii (CJP) Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, de: consilier superior la Compartimentul Achiziții Publice; auditor la Compartimentul Audit, din cadrul instituției județene.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor publice sunt: pentru funcția publică de execuție de auditor, clasa I, gradul superior – să îndeplinească toate condițiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice sau juridice, vechime minimă de 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în vederea numirii în funcție, candidatul declarat admis trebuie să obțină aviz favorabil de la Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, conform H.G. 1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern; pentru funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, gradul superior – să îndeplinească toate condițiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice, juridice, inginerești, vechime minimă de 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.Dosarele de concurs se depun la sediul Casei Județene de Pensii Gorj din municipiul Târgu-Jiu, tot acolo urmând a se desfășura și probele de concurs. Proba scrisă este programată pentru data de 15 iunie 2020, ora 10.00, ulterior urmând a avea loc și proba interviurilor pentru cei care promovează examenul scris.Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here