Două posturi de profesori și unul de expert, scoase la concurs de Primăria Rovinari

797

Primăria Orașului Rovinari organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, pentru implementare proiect „PRO EDUCAȚIE”, finanțat din fonduri europene nerambursabile POCU – 106803, după cum urmează: expert implementare și monitorizare, profesor matematică învățământ gimnazial, profesor limbă străină (engleză) învățământ gimnazial.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de expert implementare și monitorizare – studii superioare de lungă durată – 4 ani, experiență generală în muncă – 5 ani, experiență specifică în coordonarea de activități și/sau cunoașterea mecanismului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene – 1 an; pentru postul de profesor matematică învățământ gimnazial – studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă sau echivalentă – 3 ani, experiență generală în muncă – 5 ani, experiență specifică de predare în învățământul gimnazial – 2 ani; pentru postul de profesor limbă străină (engleză) învățământ gimnazial – studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă sau echivalentă – 3 ani, experiență generală în muncă – 5 ani, experiență specifică de predare în învățământul gimnazial – 2 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 iunie 2021, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor, la Compartimentul Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură; 30 iunie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 5 iulie 2021, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

1 COMENTARIU

  1. Bai haiducilor e cu. dedicație ?
    Cum adică vine kestia? Eu dacă am studii de lungă durată nu sunt eligibil?
    Hai că sunteți eligibil pentru un procuror!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here