Două angajări la Primăria Tismana

837

Primăria orașului Tismana face două angajări pe perioadă nedeterminată. Sunt vacante un post de muncitor calificat (îngrijire parc, spații verzi) și unul de șofer pe microbuzul școlar.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 30 august, ora 16.00.
Pentru postul de muncitor calificat este nevoie de diplomă, atestat sau certificat de pregătire profesională pentru meseria de instalator instalații tehnico-sanitare. Nu se cere vechime în muncă. Candidații trebuie să aibă studii profesionale sau medii și să fie disponibili la deplasarea la intervenții în afara orarului de lucru.
În schimb, pe lângă permisul de conducere categoriile B și D, pentru postul de șofer se cere un atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR. Este nevoie și de un aviz psihologic și de o adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii.
Nici în acest caz nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 7 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă și 9 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.
Dosarul de concurs va conține următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae.
I.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here