Dosarele candidaților pentru CNEME, la evaluare

658

Luni, a fost dat startul etapei de evaluare a portofoliilor candidaților admiși la concursul pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional (CNEME). Rezultatele evaluării vor fi afișate săptămâna viitoare.

Conform metodologiei de desfășurare a concursului pentru constituirea CNEME, în evaluarea portofoliilor candidaților se va ține seama de anumite criterii generale: absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educațional, experiența managerială, performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială și participarea la proiecte. Punctajul minim de promovare este de 70 de puncte din maximum 100 de puncte. Reamintim că, portofoliile în baza cărora candidații vor promova sau nu concursul trebuiau să conțină: cerere de înscriere, CV, copii ale actelor de studii certificate conform cu originalul de conducerea unității de învățământ (diplomă/diplome de licență și certificat/adeverință/diplomă de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite transferabile) și copii certificate ,,conform cu originalul” după cartea de identitate/buletinul de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învățământ, adeverințe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului științific de doctor, documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, eliberat de unitatea de învățământ/instituția de la care provine candidatul, completat la zi, și hotărâri judecătorești, pentru persoanele care și-au schimbat numele din diferite motive, adeverință cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, cazier judiciar, tot în original, declarație pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, adeverință că nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, în original, și portofoliu personal, care cuprinde dovezi referitoare la îndeplinerea criteriilor generale prevăzute la art. 3 din metodologie. Rezultatele evaluării acestor portofolii vor fi afișate, în ordinea descrescătoare a punctajelor, în cursul zilei de 5 august. Candidații nemulțumiți de punctajele obținute vor putea depune contestații în perioada 6 – 12 august; acestea vor fi soluționate până pe 13 august, urmând ca rezultatele finale ale celei de-a 16-a serii a concursului pentru constituirea CNEME să fie afișate în cursului zilei de 14 august. În cadrul acestei serii a concursului pentru constituirea CNEME au trecut de etapa de selecție online 25 de cadre didactice din județul Gorj. Calitatea de membru în Corpul Naţional de experţi în management educațional, certificată prin înscrierea în Registrul Naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat de Ministerul Educației și Cercetării, este una din condițiile obligatorii pentru participarea la concursurile de selecție a inspectorilor școlari și a directorilor unităților de învățământ din sistemul preuniversitar, conform prevederilor legale. Conform metodologiei, la concurs poate participa orice cadru didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional, este titular în învățământul preuniversitar și are cel puțin gradul didactic II, a obținut calificativul ,,Foarte bine” în ultimii patru ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu a fost exclus din Registrul național al experților în management educațional.
Roxana Lupu

1 COMENTARIU

  1. Experți pe dracu în management, poate experți în adunat hârtii, în mare parte fără sa fi contribuit cu ceva. Un învățamant slab, cu oameni din ce în ce mai slabi, mulți do tre ei nu știu sa scrie corect gramatical dar învață elevii carte, pai da putina carte cât știu și ei.

Lasă un răspuns la Oripilat Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here