„Doina Gorjului” angajează contabil

346

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă de contabil. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 8 aprilie, proba scrisă urmând a fi susținută de candidați pe data de 14 aprilie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Cei care doresc să participe la concursul organizat de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu-Jiu, trebuie să îndeplinească și condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale: să fie absolvent de studii medii economice; să aibă o vechime în specialitatea studiilor de minimum șapte ani – contabilitate bugetară; cunoştinţe operare PC (atestare prin documente emise de instituţii sau alte entităţi de specialitate).

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 aprilie 2016, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 14 aprilie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 18 aprilie 2016, ora 10.00: proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relatii suplimentare la sediul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, str.Traian nr. 5, Județul Gorj, telefon 0253/216.179.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here