Direcția de Statistică Gorj face angajări pentru Recensământul populației și locuințelor

1244

Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (februarie 2021 – 31 decembrie 2023), a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, în vederea efectuării activităților privind organizarea și desfășurarea Recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, după cum urmează: 4 posturi – expert IA; 2 posturi – expert I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 7 ani – pentru expert IA; minimum 5 ani – pentru expert I; studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; abilități în operarea pe PC desktop și tablete; disponibilitate de a se deplasa pe teren. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2021, ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 22 ianuarie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here