Direcția Agricolă Gorj face angajări pe perioadă determinată pentru Recensământul General Agricol

682

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, vacante de consilier IA (2 posturi), pentru Recensământul General Agricol.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile ingineria resurselor vegetale și animale, medicină veterinară, științe economice; minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite; cunoștințe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office – nivel mediu, cunoștințe Web, navigare internet. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 2 aprilie 2021, ora 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 14 aprilie 2021, ora 11.00 – proba scrisă; 16 aprilie 2021, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here