Dascălii pot cere echivalarea studiilor până la sfârşitul lunii octombrie

287

Cadre didactice încadrate în învăţământul preuniversitar care doresc echivalarea învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de trei ani sau institutul pedagogic cu durată de trei ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, în vederea ocupării unei funcţii didactice, în specialitate, în învăţământul preuniversitar, îşi pot depune dosarele la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj până la sfârşitul acestei luni.

Dosarele de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere, copii legalizate ale actelor de studii – diploma/diplome însoţite de foile matricole, copii legalizate ale modului/atestatului de pregătire psihopedagogică – diploma însoţită de foaia matricolă, copie legalizată a certificatului de naştere şi, în cazul schimbării numelui, a certificatului de căsătorie sau a altor documente doveditoare în acest sens, decizia de numire ca titular, sau suplinitor – copie confirmată de conducerea şcolii, adeverinţă privind vechimea efectivă de predare la catedră (cadru didactic calificat), calificativele obţinute pentru ultimii cinci ani de activitate, precum şi faptul că nu au fost sancţionaţi, avize/atestate necesare pentru ocuparea postului didactic (dacă este cazul – ex. step by step, de la culte, atestat pentru învăţământ special, etc.) – copii confirmate de conducerea şcolii, certificatele de acordare a definitivatului, gradului didactic II, gradului didactic I – copii confirmate de conducerea şcolii, certificate/atestate obţinute în urma parcurgerii unor programe de perfecţionare acreditate de MEN/MECTS în ultimii cinci ani de activitate didactică (se vor considera numai certificatele/atestatele în care se specifică numărul de credite obţinute). Copiile, confirmate de conducerea şcolii, vor fi însoţite de un tabel în care se va specifica denumirea cursului acreditat, perioada şi numărul de credite. Pentru majoritatea candidaţilor ultimii cinci ani de activitate didactică sunt 2010-2015. Pentru candidaţii care au avut contractul de muncă suspendat în această perioadă, se vor considera ultimii cinci ani lucraţi. Perioada de suspendare a contractului de muncă nu se consideră vechime la catedră. Persoanele fără studii corespunzătoare postului nu sunt cadre didactice şi nu pot acumula vechime la catedră. Aceste dosare se depun la Inspectoratul Şcolar Judeţean până la data de 30 octombrie.

Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de echivalare, afişată până pe 6 noiembrie
Lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc sau nu condiţiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de trei ani sau institutul pedagogic cu durată de trei ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, va fi afişată până la data de 6 noiembrie. Perioada 9 – 20 noiembrie este rezervată completării dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare, urmând ca până pe 24 noiembrie să fie transmisă la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice situaţia statistică finală centralizată, pe specializările pentru care se solicită echivalarea, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Metodologie în vederea echivalării. Dosarele complete vor fi trimise către instituţiile de învăţământ superior stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru evaluare, echivalare şi eliberarea atestatelor de echivalare în perioada 14 – 18 decembrie. Acestea vor fi evaluate în perioada 11 ianuarie – 30 mai 2016, la nivelul structurilor universitare care asigură formarea iniţială şi continuă a personalului didactic. Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funcţii didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu se va face până la data de 1 septembrie 2016.

Categoriile de cadre didactice care pot cere echivalarea studiilor
Reamintim că, îşi pot echivala învăţământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de trei ani sau institutul pedagogic cu durată de trei ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, în vederea ocupării unei funcţii didactice, în specialitate, în învăţământul preuniversitar, următoarele categorii de cadre didactice încadrate în învăţământul preuniversitar: absolvenţii liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai şcolilor echivalente care au absolvit cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată sau colegii universitare de institutori, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar; absolvenţii învăţământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogie şi metodic, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar; absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire; absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire, care au finalizat cu diplomă de absolvire şi învăţământul universitar de scurtă durată; absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire.
Acest sistem de echivalare se aplică pentru cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar care nu sunt înmatriculate la programe de studii universitare şi forme de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru dobândirea licenţei, în cadrul ciclului I de studii universitare de licenţă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e).
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here