Dascălii gorjeni, așteptați să depună cereri pentru pretransfer

426

Începând din această săptămână debutează o nouă etapă din calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017 – 2018. Este vorba de etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cererea personalului didactic titular.

Cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar beneficiază, la cerere, de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar. Pretransferul este etapa de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în cadrul căreia un cadru didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar, la cererea acestuia, poate trece de la o unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă la o altă unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă, cu păstrarea statutului de cadru didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar. Pretransferul se realizează în aceeaşi localitate, în cea în care îşi are domiciliul cadrul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar sau pentru apropiere de domiciliu, conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Potrivit metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2017-2018, la etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ pot participa cadre didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi cadre didactice titulare din învăţământul preuniversitar particular, dacă se află în una dintre următoarele situaţii: sunt cadre didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat, sunt cadre didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate/autorizate transferate/ pretransferate din învăţământul preuniversitar de stat, sunt cadre didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate şi au obţinut nota/media de cel puţin 7 la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani.

31 martie, termen-limită pentru depunerea cererilor
Cadrele didactice din județul Gorj care vor să participe la etapa de pretransfer au termen până vineri, 31 martie, pentru a-și depune cererile la Inspectoratul Școlar Județean Gorj. Aceste cereri trebuie însoțite de mai multe documente: copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învățământ, copie a actului de identitate din care să rezulte domiciliul, adeverință eliberată de unitatea la care este titular(ă) din care să rezulte situaţia postului/catedrei de la care se pretransferă (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), în original, copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă), copii de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui, adeverinţe/adeverinţă privind calificativele acordate de consiliul de administraţie pentru anii şcolari 2014/2015 şi 2015/2016 (conform fişei de evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2016-2017 (dacă este cazul), în original, copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor, adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionează ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră, în original, documentele care să ateste, eventual, criteriile social-umanitare și copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul. Candidaţii din alte judeţe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ în alt judeţ a fost luată în evidenţă, în original. Termenul pentru afișarea listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la inspectoratul școlar este data de 4 aprilie, iar înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate se va face în zilele de 4 și 5 aprilie. Tot până pe 5 aprilie se vor desfășura probele practice/orale de profil și vor fi afișate rezultatele acestora. Pe 6 aprilie vor fi afișate punctajele finale la sediul IȘJ Gorj, după soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Perioada 4 – 7 aprilie este rezervată depunerii cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer, precum și la unitățile de învățământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer. Solicitările depuse de cadrele didactice titulare vor fi analizate, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în perioada 7 – 11 aprilie, iar hotărârile cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer vor fi comunicate către solicitant/inspectoratul școlar. Contestațiile privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ vor putea fi depuse la comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar în perioada 12 – 13 aprilie, iar pentru soluționarea acestora a fost rezervat intervalul 20 – 24 aprilie. Ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ ar urma să se desfășoare pe 25 aprilie, iar eventualele contestații cu privire la modul de soluționare a acestor cereri vor putea fi depuse în perioada 25 – 28 aprilie, urmând a fi soluționate până pe 28 aprilie. Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și afișarea acesteia la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj are ca termen data de 3 mai, iar emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare se va face în perioada 28 aprilie – 5 mai.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here