Cursuri de formare continuă pentru personalul didactic, doar în sistem online

601

În acest an școlar nu se vor mai desfășura activități de formare continuă în sistem față-în-față pentru personalul didatic din învățământul preuniversitar. Potrivit unui ordin al Ministerului Educației și Cercetării privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, publicat, vineri, în Monitorul Oficial, activitățile de formare și de evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate atât în sistem față-în-față, cât și în sistem blended learning vor fi reorganizate și desfășurate în sistem online, cu avizul Comisiei Specializate de Acreditare (CSA).

Conform documentului, pentru organizarea și desfășurarea activităților de formare și de evaluare finală din cadrul tuturor programelor de formare continuă acreditate se va respecta condiția ca minimum 50% din bugetul de timp alocat activităților de formare să se deruleze în sistem online meeting. ,,Furnizorul programului de formare continuă își asumă responsabilitatea adaptării strategiei de formare și de evaluare finală la noua formă de organizare a programului (online, respectiv online meeting), fără modificarea conținuturilor tematice și a bugetului de timp aferent tipurilor de activități (activități teoretice, activități practice, evaluare pe parcurs și evaluare finală), față de documentația inițială a programului acreditat, în condițiile respectării prevederilor prezentului ordin. Atât în planul de învățământ al programului reorganizat în sistem online, cât și în toate celelalte documente prevăzute de art. 35 alin. (1) din Metodologia de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, aprobată prin Ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.564/2011, cu modificările și completările ulterioare, se va evidenția bugetul de timp alocat activităților de formare în sistem online, respectiv online meeting. Activitatea de evaluare finală se va organiza ca activitate de măsurare a impactului programului de formare asupra calității predării și a altor activități specifice sistemului de învățământ preuniversitar, în acord cu domeniul tematic al programului și cu competențele dezvoltate”, se arată în document. Acesta mai prevede și că, pentru activitatea de evaluare finală, formabilii vor elabora portofolii profesionale personale, în format digital, care vor fi evaluate de către membrii comisiei de evaluare, constituită din formatorii programului acreditat.

Condiții pentru implementarea programelor de formare continuă
Potrivit ordinului, în vederea asigurării calității formării și dobândirii reale a competențelor, implementarea programelor de formare continuă se va realiza cu respectarea următoarelor condiții: grupele vor fi organizate cu maximum 35 de formabili/grupă; activitățile de formare online meeting vor fi programate astfel încât să nu se suprapună cu activitățile didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire practică ale formabililor incluși în grupele respective; programarea mai multor grupe de formabili, în sistem online meeting, se va realiza astfel încât să se asigure nesuprapunerea activităților de formare pentru un formator; numărul de grupe planificat trebuie să se coreleze cu numărul de formatori acreditați în cadrul programului; furnizorul programului are atât obligația elaborării, gestionării și arhivării documentelor aferente implementării programului, separat pentru fiecare grupă, cât și obligația asigurării accesului reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării la activitățile și la documentele programului, în vederea monitorizării organizării și desfășurării programului de formare continuă acreditat.

Documente necesare obținerii avizului Comisiei Specializate de Acreditare
Furnizorii programelor de formare continuă acreditate cu forma de organizare față-în-față și blended learning (pentru care nu este îndeplinită condiția ca minimum 50% din bugetul de timp al programului să fie organizat față-în-față), pentru reorganizarea și desfășurarea în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting), vor solicita avizul Comisiei Specializate de Acreditare (CSA), în baza următoarelor documente: descriere platformă/aplicație e-learning utilizată pentru desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, reorganizate în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting) și linkul către aceasta; declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului privind capacitatea acestuia de reorganizare a activităților față-în-față în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting); documente doveditoare privind capacitatea logistică a furnizorului de a desfășura activități de formare în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting) – echipamente, instrumente, softuri; planul de învățământ al programului reorganizat în sistem online, cu evidențierea bugetului de timp alocat activităților de formare în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting); declarație privind acordarea dreptului de acces (cu precizarea datelor și informațiilor necesare accesului) la desfășurarea activităților de formare în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting), pentru reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, în scopul monitorizării programului de formare. Pentru programele de formare continuă acreditate în sistem blended learning, care au minimum 50% din bugetul total al programului alocat activităților față-în-față, nu este necesar avizul CSA, furnizorul reorganizând activitățile de formare față-în-față în sistem online meeting, în condițiile dispozițiilor din ordin. Nici pentru programele de formare continuă acreditate în sistem online (din care minimum 50% în sistem online meeting) nu este necesar avizul CSA. Furnizorii programelor de formare continuă acreditate față-în-față, care dețin avizul Comisiei Specializate de Acreditare de reorganizare și desfășurare a activităților de formare și de evaluare finală în sistem online de tip sincron audiovideo (webinar), vor solicita avizul CSA pentru reorganizarea activităților de formare și de evaluare finală în sistem online. În situația în care furnizorii de formare continuă solicită suspendarea implementării programelor de formare acreditate, pe motivul imposibilității reorganizării activităților de formare față-în-față, în sistem online, durata acreditării programului de formare continuă poate fi prelungită cu o perioadă cel mult egală cu perioada rămasă până la expirarea acreditării, dar nu mai mare de 6 luni.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here