Continuă angajările la Spitalul Turceni

324

Conducerea Spitalului Orăşenesc Turceni continuă demersurile pentru acoperirea deficitului de personal cu care se confruntă. Recent a mai fost scos la concurs, de această dată încercându-se recrutarea unui bucătar.

Spitalul Orăşenesc Turceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de execuţie, vacantă de muncitor IV – bucătar. Candidaţii trebuie să aibă diplomă de bacalaureat, dar şi de bucătar. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 iulie 2015, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 20 iulie 2015, ora 10.00: proba scrisă; 24 iulie 2015, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se obţin la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here