Continuă angajările în sistemul medical! Spitalul Dobrița recrutează un asistent medical generalist

3248

Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Runcu organizează concurs/examen pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical debutant (fără vechime în specialitatea postului), specialitatea generalist, în cadrul Ambulatoriu integrat cu cabinet în specialitatea Pneumologie.

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de înscriere până la data de 5 mai 2021, ora 15.00, la secretariatului unității spitalicești. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde în mod obligatoriu: cererea de înscriere la concurs, adresată managerului spitalului în care se menționează funcția și postul pentru care dorește să candideze; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copia documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului; certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România sau după caz, adeverință eliberată de O.A.M.G.M.A.M. din România din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data concursului; cazierul judiciar, în original, din care să rezulte că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae, în original; copie certificat de naștere, certificat de căsătorie dacă este cazul; formular de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe site-ul www.spitaltv.ro; dosar plastic cu șină. Condițiile specific de participare la concurs pentru doritori sunt următoarele: diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea asistent medical generalist sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare; diploma de licență asistent medical, specialitatea generalist, sau adeverință de absolvire eliberată de instituția de învățământ universitar. Concursul va consta în trei etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere – în data de 7 mai 2021, ora 15.00; proba scrisă – în data de 12 mai 2021, ora 10.00; interviul – în data de 17 mai 2021, ora 10.00.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here