Condiţii dificile, pentru ocuparea postului vacant al lui Gârbaciu

220

Postul de director al lui Viorel Gârbaciu a fost scos, recent, la concurs, anunţul fiind publicat pe site-ul Consiliului Judeţean (CJ) Gorj. Lupta pentru ocuparea postului de şef al Şcolii Populare de Artă (SPA) Târgu-Jiu va fi însă una destul de dificilă, asta deoarece condiţiile adresate candidaţilor sunt destul de “încâlcite”. Foştii pretendenţi la funcţie, au renunţat şi ei între timp la competiţie, asta deoarece funcţia nu este una care să nu suprasolicite.

CJ Gorj organizează concurs de management pentru SPA Târgu-Jiu, instituţie publică de cultură aflată în subordinea acestei instituţii judeţene. Asta deoarece Viorel Gârbaciu s-a retras de la conducerea instituţiei de cultură, începând cu data de 1 iulie, când a împlinit vârsta 65 de ani, moment în care s-a şi pensionat. Concursul de management se organizează la sediul CJ Gorj, Costel Marcău, secretarul judeţului, publicând deja pe site-ul CJ condiţiile de participare pe care trebuie să le îndeplinească viitorul director al SPA Târgu-Jiu. Astfel, potrivit cerinţelor, până la data de 4 septembrie 2013 se vor depune de către candidaţi, planurilor de management, în scris (în plic sigilat) şi în format electronic(CD), precum şi dosarele de concurs. Se vor analiza planurile de management până la data de 19 septembrie 2013. De asemenea, la data de 30 septembrie vor fi susţinute planurilor de management în cadrul interviului.

Condiţii de participare
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au cetăţenia română sau a uneia dintre statele membre ale Uniunii Europene; au capacitate deplină de exerciţiu, sunt absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al Şcolii Populare de Artă Târgu – Jiu. De asemenea, pot candida cei ce au o vechime în specialitatea studiilor prevăzute la punctul 3 de minimum 3 ani. Pe lângă condiţiile menţionate mai sus, candidaţii trebuie să îndeplinească şi una din următoarele condiţii: sunt absolvenţi de cursuri postuniversitare în domeniul managementului instituţional sau cursuri de atestare în domeniul managementului organizate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional; au o experienţă de minimum 3 ani în managementul instituţiilor publice sau ai organizaţiilor culturale private acreditate.

Dosarul de concurs va conţine:
Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare; copia actului de identitate. De asemenea copiile documentelor care atestă: nivelul studiilor absolvite, efectuarea unor cursuri, specializări sau experienţa, potrivit condiţiilor de participare; copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor. Totodată candidatul trebuie să depună cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. De asemenea adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate(va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); curriculum vitae (conform Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae).

Acte în copii şi în original
Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că, în situaţia în care va fi declarat câştigător, la data încheierii contractului de management va îndeplini condiţiile prevăzute la lit. f) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Copiile actelor din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, în vederea certificării lor pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Planurile de management vor fi elaborate de către candidaţi fără a fi personalizate, fără a avea semnături şi fără să conţină indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie.
Informaţii suplimentare pe baza cererii
Candidaţii pot solicita informaţii suplimentare necesare elaborării planurilor de management, în baza unei cereri motivate. În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii privind solicitarea de date suplimentare, instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul este obligată să furnizeze informaţiile solicitate.

Posibili candidaţi
În ce priveşte ocuparea scaunului de director la SPA Târgu-Jiu, în cauză s-a vehiculat că soţia vicepreşedintelui CJ Gorj, Ciprian Florescu, Codruţa Florescu ar urma să conducă instituţia. Era apreciată de altfel chiar de către Gârbaciu, dar se pare că între timp aceasta s-ar fi răzgândit, cântărind dificultăţile postului. De asemenea, numele lui Pompiliu Ciolacu, directorul Palatului Copiilor din municipiu, a fost pomenit pentru funcţie, ca fiind un posibil candidat. Însă acesta declara, cu puţin timp în urmă, că vrea să iasă la pensie de la instituţia în care lucrează de 24 de ani şi nu este tentat de post. Numele lui Iani Gârbaciu a fost şi el vehiculat, dar nu se ştie dacă tânărul angajat al instituţiei îndeplineşte condiţiile solicitate de CJ Gorj.
Mandatul lui Gârbaciu a expirat în data de 30 iunie 2013, instituţia nemaiavând director de o lună şi jumătate.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here