Concurs pentru selecția profesorilor metodiști

848

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj organizează concurs pentru selecția profesorilor metodiști. Etapa de depunere a dosarelor cu documentele justificative pentru îndeplinerea criteriilor generale de către cadrele didactice care doresc să participe la selecție a început, ieri, și se va încheia, astăzi, urmând ca rezultatele evaluării dosarelor respective să fie afișate pe 23 septembrie, pe site-ul IȘJ Gorj.

În vederea participării la concursul de selecție a metodiștilor cadrele didactice trebuie să aibă studii superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate, să fie titulare în învățământul preuniversitar, să aibă minim gradul didactic II, să fi obținut calificativul Foarte bine în fiecare dintre ultimii ani 5 ani școlari și să aibă experiență în activități didactice, desfășurate în sistem blended learning sau online, în anul școlar 2019 – 2020, certificată de conducerea unității de învățământ. ,,Dezvoltarea profesională, certificate prin acumularea a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, constituie un avantaj la departajarea candidaților care obțin punctaje egale. Selectarea metodiștilor pentru disciplina consiliere și orientare/consiliere și dezvoltare personală se face din rândul cadrelor didactice care îndeplinesc criteriile a – e și care au calitatea de diriginte. Persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control nu pot fi și metodiști ai inspectoratului școlar pe durata exercitării mandatului, dar pot participa la procesul de selecție a metodiștilor. Prin excepție, persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control și care au specialități pentru care resursa umană la nivelul județului este deficitară, își pot exercita atribuțiile de metodist. Profesorii metodiști încadrați prin concurs la CCD, profesorii metodiști din liceele pedagogice și profesorii mentori numiți prin ordin de ministru în corpul profesorilor mentori sunt membri de drept ai corpulului profesorilor metodiști, la disciplina/ de studio care corespunde specializării înscrise pe diploma/diplomele de studii”, se precizează în Apelul IȘJ Gorj. Cadrele didactice care îndeplinesc criteriile generale și au primit calificativul Admis în urma evaluării dosarelor vor participa la a doua etapă de selecție, interviul online, la fiecare specialitate/disciplină de învățământ. Interviul online este programat în perioada 24 – 25 septembrie 2020 și va consta în întrebări adresate fiecărui candidat în parte de membrii comisiei. Rezultatele evaluării interviului nu pot fi contestate. Corpul de profesori metodişti al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj cuprinde cadre didactice pentru următoarele discipline/specializări: limba şi literatura română, limba latină – 27, limba şi literatura engleză – 18, limba şi literatura franceză – 13, limba germană modernă -1, matematică – 22, fizică – 9, chimie – 12, biologie – 12, istorie – 10, geografie – 9, discipline socio-umane – 9, învăţământ special şi special integrat – 9, învăţământ primar – 32, învăţământ preşcolar – 30, arte (educație plastică/educație vizuală; educație muzicală și educație muzicală specializată) – 6, religie – 9, informatică şi T.I.C – 14, educaţie fizică şi sport – 14, discipline tehnice – 30, consiliere și orientare/consiliere și dezvoltare personală – 10. Numirea în funcția de metodist la nivelul disciplinei / specializării în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj se face prin decizie, emisă de către inspectorul școlar general, pentru o perioadă de un an școlar, în urma validării listelor cu rezultatele finale în Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Cadrele didactice care fac parte din Corpul de metodiști al ISJ Gorj au obligația de a parcurge un program de formare de minimum 16 ore, furnizat de CCD Gorj și avizat de către MEC, dacă nu au parcurs acest program în anii anteriori. Profesorii metodiști care, pe parcursul anului şcolar curent, sunt sancţionați disciplinar sau care săvârşesc abateri în derularea activităţii de metodist, vor fi excluse din Corpul de metodişti al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Gorj.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here