Concurs pentru recrutarea unui șef serviciu, la Primăria Târgu-Jiu

325

Primăria Municipiului Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere, vacante, de şef serviciu, Serviciul Gestionare Situaţii de Urgenţă, Securitatea Muncii şi Administrativ, Direcţia Resurse Umane, Managementul Funcţiei Publice şi Comunicare Publică. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 august 2017, ora 10.30 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi anunțate ulterior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Condițiile specifice de participare în vederea ocupării postului vacant de șef serviciu din cadrul Primăriei Târgu-Jiu sunt: să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiințelor juridice, al ştiințelor economice sau al ştiințelor inginereşti; să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 2 ani; să fie numiți într-o funcție publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here