Concurs pentru posturile de economist și consilier juridic, la Spitalul Orășenesc Rovinari

472

Spitalul Orăşenesc “Sf. Ştefan“ Rovinari organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de consilier juridic debutant studii superioare și economist debutant studii superioare, din cadrul Biroului de Management al Calităţii Serviciilor Medicale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de consilier juridic debutant – absolvenţi studii superioare de specialitate juridică, să fie licenţiat în ştiinţe juridice, vechimea în specialitatea studiilor absolvite nu este necesară; pentru postul de economist debutant – absolvenţi studii superioare de specialitate economică, să fie licenţiat în ştiinţe economice, vechime în specialitatea studiilor absolvite nu se cere.
Pentru postul de consilier juridic, concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 decembrie 2018, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 21 decembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 28 decembrie 2018, ora 10.00 – proba interviu. De asemenea, procedura de concurs pentru postul temporar vacant de economist este următoarea: 11 decembrie 2018, ora 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 18 decembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 21 decembrie 2018, ora 10.00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here