Concurs pentru postul de arhivar al Primăriei Târgu-Jiu

412

Primăria Municipiului Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de arhivar din cadrul Compartimentului administrare publică locală al aparatului de specialitate al primarului. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: candidaţii să fie absolvenţi de studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat şi să deţină o vechime de minimum şase luni în specialitatea studiilor medii – minimum şase luni.
Data limită pentru depunerea dosarelor este 6 aprilie, ora 16.00, urmând ca proba scrisă a concursului să fie susţinută pe 21 aprilie, ora 10.30, iar interviurile să aibă loc două zile mai târziu. Dosarul candidaţilor care vor să participe la concurs pentru ocuparea postului de arhivar la Primăria Târgu-Jiu trebuie să cuprindă: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; CV. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here