Concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu la Şcoala Gimnazială Nr. 3 din Rovinari

411

Şcoala Gimnazială nr. 3 din Rovinari organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de administrator patrimoniu. Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 19 martie 2015.

Pentru a putea participa la concursul pentru ocuparea acestui post, candidaţii trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, şi minimum şapte ani vechime. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 19 martie 2015. Acestea trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Concursul va consta în susţinerea a două probe: o probă scrisă ce se va desfăşura în data de 27 martie şi un interviu programat pe data de 1 aprilie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here