Concurs pe un post vacant la instituţia condusă de Cocină

360

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează concurs pentru ocuparea a 45 posturi vacante de execuţie cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Printre cele 45 de posturi pentru care se organizează concurs, există şi un post vacant la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Gorj – Serviciul LEADER şi Investiţii Non-agricole – Compartiment Evaluare. Este vorba de un post de consilier gradul IA.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, cerinţele specifice pentru ocuparea postului de consilier gradul IA din cadrul OJFIR Gorj sunt: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti / ştiinţe sociale / matematică şi ştiinţe ale naturii / ştiinţe umaniste / ştiinţe biologice; vechime de minim un an în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; cunoştinţe de operare PC – MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows, Internet – nivel avansat; cunoştinţe de limbă străină engleză ori franceză – nivel mediu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 iulie 2017, ora 14.30 – data limită pentru depunerea dosarelor; 17 august 2017, ora 10.00 – proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1, Bucureşti; 23-24 august 2017, ora 09.00 – interviul care se va susţine la sediul CRFIR 8 Bucureşti – Ilfov, Calea Şerban Vodă, nr. 90 – 92, sector 4, Bucureşti.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here