Concurs pe un post vacant de referent, la Primăria Rovinari

816

Primăria Orașului Rovinari organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa III, gradul profesional debutant, din cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Rovinari. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – nu este cazul. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 27 mai 2019 – ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs; 7 iunie 2019, ora 11.00 – proba scrisă; 12 iunie 2019, ora 11.00 – proba de interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here