Concurs pe un post vacant de inspector, la Primăria Băleşti

673

Primăria comunei Băleşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentul Licitații și Achiziții Publice. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau în științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 7 ani; cunoștințe de operare calculator, nivel bază, dovedite prin documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 mai 2019 – termenul limită de depunere a dosarelor; 29 mai 2019, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here