Concurs pe două posturi vacante, la Spitalul „Sfântul Ştefan” Rovinari

3277

Spitalul Orășenesc ,,Sf. Ștefan” din orașul Rovinari organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de: un post de asistent medical principal în specialitatea generalist și pediatrie (PL) – perioadă determinată (până în data de 01 aprilie 2021) la Compartimentul Neonatologie; un post de infirmier debutant, studii (M/G), la Compartimentul Obstetrică Ginecologie. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de asistent medical principal – diplomă școală postliceală sanitară (PL), vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim cinci ani, certificat de membru vizat pe anul 2019; pentru postul de infirmier debutant – absolvenții studii (M/G), vechime în specialitatea studiilor absolvite – nu este cazul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: pentru postul de asistent medical principal – 1 noiembrie 2019, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor, 8 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă, 14 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu; pentru postul de infirmier debutant – 7 noiembrie 2019, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor, 15 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă, 21 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu.Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae. Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here