Concurs pe două posturi vacante, la Primăria Târgu-Jiu

451

În luna decembrie, Primăria Municipiului Târgu-Jiu va organiza concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante, unul fiind de inspector superior la Direcția economică, iar celălalt de consilier asistent în cadrul Serviciului Gestionare Situaţii de Urgenţă.

Angajați noi pentru municipalitatea târgujiană! Primăria Municipiului Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, de: inspector, clasa I, gradul profesional superior, Serviciul buget, financiar – contabilitate – Direcţia economică, respectiv consilier, clasa I, gradul profesional asistent, Serviciul Gestionare Situaţii de Urgenţă, Securitatea Muncii şi Administrativ, Direcţia Resurse Umane, Managementul Funcţiei Publice şi Comunicare Publică. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: pentru postul de inspector – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani; pentru postul de consilier – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puțin un an.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 4-5 decembrie 2018 – termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs; 18 decembrie, ora 10.30 – proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcției de inspector; 17 decembrie 2018, ora 10.30 – proba scrisă pentru ocuparea postului de consilier; data și ora interviului pentru ambele funcții vor fi anunțate ulterior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here