Concurs pe două posturi vacante la Primăria Drăguţeşti

463

Primăria comunei Drăguţeşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează: inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol; inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Contabilitate.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: pentru inspector în cadrul Compartimentului Agricol – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; pentru inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Contabilitate – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, vechime în specialitate necesară exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 august 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 24 august 2017, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here