Concurs pe două posturi vacante la Primăria Bîlteni

303

Primăria comunei Bîlteni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante de: consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă; consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Taxe şi impozite locale, executări creanţe fiscale. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: pentru consilier Compartimentul Situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum un an; pentru consilier Compartimentul Taxe şi impozite locale, executări creanţe fiscale – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 ianuarie 2018, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 18 ianuarie 2018, ora 11.00 – proba scrisă; 22 ianuarie 2018, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here