Concurs pe două posturi vacante, la Oficiul Județean de Cadastru

1012

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPIC) Gorj organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale: consilier cadastru gradul I, post temporar vacant contractual pe perioadă determinată, până la revenirea titularului pe post, în cadrul Biroului Avize și Recepții al Serviciului Cadastru; asistent registrator principal, gradul IA, post temporar vacant contractual pe perioadă determinată, până la revenirea titularului pe post, în cadrul B.C.P.I. Târgu-Jiu al Serviciului Publicitate Imobiliară. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de consilier cadastru gradul I – nivelul studiilor studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre, vechime în specialitate – minimum 3 ani și 6 luni; pentru postul de asistent registrator principal, gradul IA – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul drept, vechime în specialitate – minimum 6 ani și 6 luni, cunoștințe avansate de operare pe calculator. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 1 august 2019, ora 16.30 – data limită pentru depunerea dosarelor; 9 august 2019, ora 10.00 – 12.30 – proba scrisă; 14 august 2019, ora 10.00 – 12.30 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here