Concurs pe două posturi vacante, la Oficiul de Cadastru Gorj

823

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată/nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, după cum urmează: consilier cadastru, gradul I – în cadrul Biroului Înregistrare Sistematică al Serviciului Cadastru – venituri proprii – P.N.C.C.F. (perioadă determinată până la data de 31.12.2023); consilier cadastru gradul II – în cadrul Biroului Avize și Recepții al Serviciului Cadastru – venituri proprii – activitate curentă (perioadă nedeterminată). Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: pentru postul de consilier cadastru, gradul I – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre, vechime în specialitate – minimum 3 ani și 6 luni; pentru postul de consilier cadastru gradul II – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră, măsurători terestre, vechime în specialitate – minimum 6 luni. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 9 iulie 2021, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; pentru postul de consilier cadastru, gradul I – 19 iulie 2021, ora 10.00 – proba scrisă, 22 iulie 2021, ora 10.00 – proba interviu; pentru postul de consilier cadastru gradul II – 19 iulie 2021, ora 13.00 – proba scrisă, 22 iulie 2021, ora 13.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here