Concurs pe două posturi vacante la o primărie din Gorj

303

Primăria comunei Jupâneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează: consilier, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol; inspector, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: pentru consilier, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie geodezică, specializarea măsurători terestre şi cadastru, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an; pentru postul de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul agronomie, specializarea agricultură, respectiv domeniul de licenţă horticultură, specializarea horticultură, vechime de cel puţin un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 ianuarie 2018, ora 11.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi anunţate ulterior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here