Concurs pe 21 noiembrie pentru ocuparea a 10 posturi vacante, la DSVSA Gorj

3280

Nu mai puţin de 10 posturi vacante sunt scoase la mezat de către Direcţia Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Gorj. Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor este programată pentru data de 21 noiembrie.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
-Posturi contractuale pe perioadă determinată conform G. nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul Serviciului Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor: 1 post asistent veterinar, gradul IA – pregătire de specialitate – studii medii liceale de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul veterinar, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 9 ani; 1 post inginer (chimist), gradul I – pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență – specializarea chimie, vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani; 1 post asistent veterinar, gradul II – pregătire de specialitate – studii medii liceale de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat, în domeniul veterinar, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 5 ani; 1 post muncitor calificat, gradul IV – studii medii, vechime – minimum 7 ani.
-Posturi contractuale pe perioadă determinată conform O.G. nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor: 1 post inginer, gradul II – pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă, în domeniul ingineriei alimentare, specializarea controlul și expertiza produselor alimentare, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 4 ani.
-Posturi contractuale pe perioadă determinată conform Ordinului președintelui A.N.S.V.S.A. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor: 1 post medic veterinar, gradul I – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani; 1 post asistent veterinar, gradul IA – studii medii liceale de specialitate absolvite cu diplomă de bacalaureat, în domeniul veterinar, vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 9 ani.
-Posturi contractuale pe perioadă determinată conform Ordinului președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 113/2008, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor: 3 posturi inginer, gradul IA – pregătire de specialitate – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, profilul Tehnologia produselor alimentare sau echivalente în domeniul inginerie alimentară, vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 noiembrie 2019, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here