Concurs la Spitalul Târgu-Cărbunești pentru postul de director financiar-contabil

809

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale OM.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Urgență Târgu-Cărbunești organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității de director financiar–contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice. Criteriile generale sunt următoarele: au domiciliul stabil în România; nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele: sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; au cel puțin doi ani vechime în specialitatea studiilor; dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu. Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 1 august 2019, ora 09.00 – proba scrisă, respectiv în aceeași zi, la ora 13.00, va avea loc susținerea orală a proiectului de specialitate, iar la ora 15.00 este programat interviul de selecție, la sediul unității. Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 24 iulie 2019. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here