Colegiul “Traian Vuia” caută bibliotecar, tehnician, supraveghetor, administrator financiar şi îngrijitor

272

Colegiul Auto „Traian Vuia” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea posturilor de tehnician, supraveghetor de noapte, administrator financiar, îngrijitor şi bibliotecar. Posturile sunt pe durată nedeterminată, excepţie făcând cel de  bibliotecar, care este pe durată determinată de 3 luni.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 13 martie 2015, ora 12.00, iar concursul se va desfăşura în perioada 20 – 25 martie. Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae. Pentru a putea participa la competiţie, persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă studii de specialitate, să cunoască standardele de specialitate aferente domeniului, să aibă abilităţi de lucru în echipă şi de comunicare şi relaţii publice. Vechimea în muncă constituie un avantaj.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here