Clădirile nefolosite ale unităților de învățământ își pot schimba destinația

1371

Ministerul Educației a emis un nou ordin prin care se stabilesc condițiile în care se poate schimba destinația clădirilor în care au funcționat sau mai funcționează parțial unități de învățământ preuniversitar, dar și documentele necesare acestui proces.

Potrivit procedurii aprobate de Ministerul Educației, avizul conform pentru schimbarea destinației poate fi emis pentru imobilele/spațiile în care nu se mai desfășoară activități de învățământ sau acestea au fost restrânse și nu există perspectiva creșterii efectivului populației școlare, dar care pot fi folosite în vederea funcționării altor instituții în care se desfășoară activitate de educație extrașcolară, a altor instituții aflate în subordinea consiliului local/consiliului județean, a unor instituții care desfășoară activități de utilitate publică sau pentru desfășurarea altor activități de strictă necesitate pentru comunitate, definite ca atare de către consiliul local/consiliul județean, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare specifice domeniului de activitate și care nu afectează, după caz, revenirea la destinația inițială. Condiția este însă ca imobilele/spațiile pentru care se solicită schimbarea destinației nu fac obiectul unui litigiu aflat pe rol.

Etape și documente necesare
Procedura de elaborare a avizului conform presupune mai multe etape. În primul rând, autoritățile administrației publice locale/județene solicită, printr-o adresă transmisă Ministerului Educației, emiterea avizului conform pentru schimbarea destinației unui imobil. Această adresă va fi însoțită de mai multe documente: hotărârea consiliului local/consiliului județean prin care se propune schimbarea destinației unui imobil sau a unei părți de imobil, acordul consiliului de administrație al inspectoratului școlar județean, acordul consiliului de administrație al unității de învățământ sau al unității de învățământ care a preluat patrimoniul unei alte unități școlare în comasării/desființării acesteia (cu excepția unităților școlare ale căror terenuri și clădiri au fost preluate de către autoritățile publice locale în urma desființării), extras de carte funciară sau extras din domeniul public al localității pe raza căreia se află unitatea de învățământ, caracteristicile tehnice ale imobilului – construcții și teren aferent, construcții, teren, plan de situație și plan de amplasament, fotografii ale construcțiilor, expertiza tehnică a clădirii, în cazul se solicită schimbarea destinației clădirii în vederea demolării, și memoriu justificativ, detaliat, din care să reiasă necesitatea schimbării de destinație. În memoriu se va avea în vedere starea tehnică a clădirii – descriere, ce destinație urmează să primească clădirea, cum se realizează accesul la unitatea de învățământ în cazul în care se propune schimbarea destinației unui spațiu situat în incinta unității de învățământ, dacă sunt solicitări ale altor unități din sfera învățământului pentru spațiul respectiv, perioada pentru care se solicită schimbarea de destinație, dacă în incintele respective se mai desfășoară proces de învățământ sau nu, anul din care nu se mai desfășoară proces de învățământ și unde au fost mutați elevii/preșcolarii, cum se desfășoară procesul de învățământ la nivel local, dar și alte informații suplimentare în vederea susținerii propunerii de schimbare de destinație. De asemenea, se va preciza dacă imobilul a beneficiat de fonduri de la bugetul de stat pentru edificare, reabilitare, etc.. În cazul în care direcția de specialitate constată că documentația este neconformă sau incompletă, se solicită, în termenul legal de 30 de zile, completări/clarificări necesare analizării din punct de vedere tehnic sau, după caz, se restituie documentația. După primirea tuturor clarificărilor/documentelor solicitate de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației, se eliberează proiectul avizului conform și, împreună cu documentația, se supune aprobării conducerii ministerului. Avizul conform sau adresa de respingere a solicitării se emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației complete sau, după caz, a răspunsului la ultima clarificare solicitată de către direcția de specialitate.

Schimbarea destinației, pe perioadă determinată
În procedură se mai precizează și că schimbarea destinației imobilelor se va face pe o perioadă determinată, în funcție de felul activității desfășurate, după cum urmează: maximum 25 de ani pentru alte instituții/unități de învățământ preuniversitar/universitar de stat, maximum 20 de ani pentru activități de utilitate publică, maximum 10 ani pentru activități de educație școlară/extrașcolară desfășurate de de către alte unități/instituții de învățământ privat, pentru activități desfășurate de către alte instituții publice ori pentru activități desfășurate de către instituții aflate în subordinea consiliului local/consiliului județean, și maximum 5 ani pentru desfășurarea altor activități, cu excepția cazului în care se accesează fonduri structurale pentru modernizarea și dotarea imobilului, caz în care schimbarea de destinație se va face pentru o perioadă echivalentă cu perioada de eligibilitate prevăzută în ghidul solicitantului. În situații temeinic justificate, schimbarea destinației se poate face pe perioadă nedeterminată când imobilul nu mai poate fi utilizat în procesul instructiv-educativ și poate fi alocat unor instituții publice pentru desfășurarea activităților specifice acestora. După expirarea perioadei, imobilele vor reveni la destinația inițială – spațiu de învățământ – și se vor afla într-o stare tehnică cel puțin similară cu cea din momentul schimbării destinației. În cazul demolării construcțiilor existente, schimbarea de destinație a imobilului se face pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare, urmând ca după finalizarea lucrărilor terenul să rămână în domeniul public al localității, făcând parte din baza materială a învățământului preuniversitar de stat.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here