Cerinţe şi condiţii ce trebuie îndeplinite în campania 2009 pentru accesarea plăţilor directe pe suprafaţă din bugetul comunitar şi naţional (III)

283
ctin negreaCriterii de eligibilitate: sunt eligibile numai parcelele cu suprafaţa minimă de cel puţin 0,3 ha, iar suprafaţa agricolă aparţinând unei ferme, trebuie să fie de minim 1 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole şi arbuştilor fructiferi suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.
– fermierul trebuie să fie înscris în Registrul fermierilor;
-să depună o cerere de plată la APIA în termenul prevăzut şi să bifeze câmpul specific din cerere, prin care solicită sprijin pentru ZSD/ZDS;

-să se angajeze că va continua activitatea agricolă în ZSD/ZDS timp de 5 ani, din momentul efectuării primei plăţi (art. 14 din Regulamentul CE nr. 1257/1999);
-exploataţia pentru care se solicită plată compensatorie se află în una dintre localităţile din listele unităţilor administrativ-teritoriale din România, încadrate în ZSD, ZDS, aprobate prin PNDR;
-să respecte standardele GAEC, pe toată suprafaţa agricolă a fermei şi pe toată durata angajamentului.
Solicitanţii sprijinului pentru măsura 212 vor prezenta în perioada de depunere a cererilor în anul 2009 şi următoarele documente:
•pentru măsura de agro–mediu sunt următoarele: copia contractului de păşunat între fermier/asociaţie de fermieri/obşti/composesorate, etc. şi administratorii păşunilor comunale-contract prezentat în perioada 1.03-9.06.2009 (pentru Consiliile locale) conform PNDR. În cazul utilizării în comun a păşunilor comunale, dreptul de utilizare al fermierilor este dat de încheierea unui contract de păşunat între fermieri şi administratorii păşunilor comunale. Aceste contracte prevăd alocarea de suprafeţe de păşunat fermierilor conform unui raport UVM (calculat în baza animalelor pentru care fermierii solicită păşunat)/suprafaţă de păşunat.
•Declaraţie pentru Consiliile locale (Anexa 31)
•Declaraţie pentru membrii asociaţiei, composesoratelor, obştilor, cooperativelor, etc.(Anexa 32)
MĂSURA 214-PLĂŢI DE AGRO-MEDIU
Ce sunt plăţile compensatorii pe suprafaţă pentru agro-mediu?
Aceste plăţi compensatorii sunt sume fixe stabilite prin PNDR 2007-2013, acordate pe suprafaţă de teren agricol utilizată situată într-o zonă eligibilă, pe care fermierul le poate obţine anual. Sumele acordate în cadrul măsurilor respective se cumulează cu plăţile directe pe suprafaţă acordate de A.P.I.A.
Cine sunt beneficiarii acestor plăţi?
Beneficiarii acestor plăţi sunt fermierii, persoane fizice sau juridice sau grupurile de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupurile sau membrii săi îl deţin, care desfăşoară activităţi agricole în scopuri productive sau care menţin terenurile agricole în Bune Condiţii Agricole şi de Mediu.
Solicitanţii trebuie să verifice dacă terenurile agricole pe care le utilizează se află în Unităţile Administrativ-Teritoriale eligibile. Lista acestora este prezentată în acest document, dar poate fi consultată şi la sediul centrelor locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură.
Principalele condiţii pe care trebuie să le respecte Consiliile Locale pe suprafeţele pentru care solicită plăţi pe suprafaţă pentru a putea fi beneficiarii acestora sunt:
– nu au concesionat/arendat terenurile respective;
– desfăşoară propria activitate agricolă şi/sau respectă bunele condiţii agricole. Consillile Locale îşi pierd eligibilitatea în condiţiile în care se constată că terenurile pentru care solicită plăţi sunt utilizate în scop agricol productiv (păşunat sau cosit pentru utilizarea fânului/cultivat şi recoltat) de către alţi fermieri cu acceptul sau toleranţa Consiliilor Locale. Totuşi, pentru asigurarea respectării bunelor condiţii agricole şi de mediu (ex. întreţinerea pajiştilor prin cosit şi înlăturarea vegetaţiei nedorite etc.), dar şi pentru curăţirea pajiştilor de gunoaie, Consiliile Locale pot apela la serviciile persoanelor care solicită ajutorul financiar minim garantat şi/sau a altor persoane fizice sau juridice (cu condiţia ca aceştia să nu folosească terenurile agricole în scop agricol productiv, după cum este menţionat anterior);
-să nu permită depozitarea gunoaielor pe pajişti (păşuni sau fâneţe) sau pe celelalte tipuri de terenuri agricole, deoarece acest fapt conduce la excludere de la plată pe suprafeţele respective;
-să ţină o evidenţă a activităţilor agricole productive sau de întreţinere a pajiştilor, inclusiv a facturilor relevante pentru aceste activităţi.
Sprijinul financiar oferit pentru suprafeţe utilizate în comun de către mai mulţi fermieri se poate acorda fiecărui fermier proporţional cu dreptul de utilizare sau acest drept se acordă unui reprezentant al fermierilor. În cazul în care cererea de plată este depusă de un reprezentant desemnat al asociaţiilor de fermieri legal constituite, atunci se va completa declaraţia referitoare la acordul membrilor asociaţiei de a depune cerea de plată în nume colectiv. Fiecare fermier care arendează/închiriază o suprafaţă de păşune de la Consiliul Local, trebuie să facă dovada efectivului de animale total deţinut, în vederea stabilirii suprafeţei care urmează să o primească spre utilizare prin păşunat, suprafaţă ce nu trebuie să depăşească limita admisă de UVM/ha.
Unde se solicită aceste plăţi?
Formularele cererilor de plată şi materialele grafice (hărţile) cu blocurile fizice sunt disponibile gratuit la Centrele judeţene/locale APIA. Fermierul completează şi depune o singură cerere de plată, la Centrul local/judeţean APIA la care este arondată localitatea (comuna/oraşul) de domiciliu. Formularele de cerere de plată împreună cu hărţile blocurilor se depun după completare la centrele locale APIA (pentru fermierii care deţin o exploataţie mai mică de 50 ha) şi la sediile centrelor judeţene APIA (pentru fermierii care deţin o exploataţie mai mare de 50 ha). La depunerea cererii, fermierii trebuie să se prezinte cu actul de identitate, împreună cu copia adeverinţei emise de bancă la care are deschis un cont bancar activ.
Când se solicită aceste plăţi?
Solicitarea plăţilor compensatorii pentru aceste măsuri se va face în perioada 1 martie – 15 mai fără penalizări, sau până la data de 9 iunie, cu penalizări de 1 % pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, prin completarea formularului de Cerere de plată unică pe suprafaţă.
Ce condiţii trebuie îndeplinite de fermieri pentru obţinerea plăţii?
Condiţiile generale de eligibilitate ce trebuie respectate de fermieri pentru a beneficia de plăţi pe suprafaţă pentru dezvoltare rurală sunt aceleaşi ca şi pentru obţinerea plăţilor directe pe suprafaţă (SAPS), pentru măsura de agro-mediu fiind necesară respectarea unor cerinţe de bază suplimentare. Astfel, suprafaţa minimă a terenului utilizat de fermier trebuie să fie de 1 ha şi să fie compusă din parcele agricole de cel puţin 0,3 ha. Fermierii trebuie să respecte pe toate parcelele agricole din exploataţie Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi cerinţele minime privind utilizarea produselor de protecţia plantelor şi a fertilizanţilor. De asemenea, beneficiarii trebuie să încheie un angajament pe o perioadă de 5 ani. În cazul aplicanţilor pentru pachetul 1, beneficiarii trebuie să semneze declaraţia din cererea de plată precum că nu au utilizat fertilizanţi chimici şi pesticide în ultimii 5 ani pe parcelele pentru care aplică.
Angajamentele din primul an sunt considerate contracte care se încheie între fermieri şi APIA, motiv pentru care acestea trebuie să fie semnate în dublu exemplar (o copie fiind destinată fermierului) şi originalul rămâne arhivat pe toată perioada de 5 ani la dosarul fizic al fermierului din primul an de angajament.
Pe parcursul următorilor ani, solicitantul trebuie să reînnoiască cererea anual, prin aplicarea „bifei” pe formularul de cerere de plat.
(va urma)
Director Coordonator, Dr. Ing. Constantin NEGREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here