Cerinţe şi condiţii ce trebuie îndeplinite în campania 2009 pentru accesarea plăţilor directe pe suprafaţă din bugetul comunitar şi naţional

265
DSCN0424C.DEZVOLTARE RURALĂ – MĂSURA 211-SPRIJIN PENTRU ZONA MONTANĂ DEFAVORIZATĂ- ZMD
Definirea ZMD:
Confom PNDR, sunt considerate ca aparţinând zonei montane defavorizate:
-unităţile administrativ teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice care aparţin de aceste UAT-uri.
-unităţile administrativ teritoriale situate la altitudini medii între 400-600 m şi care au o pantă medie egală sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice care aparţin de aceste UAT-uri.

Lista Unităţilor Administrativ Teritoriale încadrate în zona montană defavorizată în România este cuprinsă în PNDR 2007-2013 .
Obiective specifice: să contribuie în zona montană defavorizată la utilizarea continuă a terenurilor agricole, menţinâdu-se astfel viabilitatea spaţiului rural şi de asemenea menţinându-se şi susţinându-se activităţile agricole durabile.
Obiectiv operaţional: să se asigure în Zona Montană Defavorizată utilizarea continuă a 2.520.000 ha terenuri agricole.
Pentru a beneficia de plăţi în cadrul Măsurii 211, fermierii trebuie să îndeplinească atât criteriile de acordare a plăţilor în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă-SAPS, cât şi criteriile specifice de acordare a plăţilor compensatorii pentru zona montană defavorizată.
Măsurile care vizează susţinerea zonelor defavorizate sunt cuprinse în Axa II din Regulamentul CE 1698/2005 care au ca obiectiv îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale.
Beneficiari: fermierii, persoane fizice sau juridice, care desfăşoară activităţi agricole pe terenurile agricole aflate în zona montană defavorizată unde producţia agricolă este mai redusă cantitativ şi/sau calitativ din cauza unor condiţii naturale induse de altitudine şi pantă.
-sunt înscrişi în Registrul Fermierilor,
-depun o cerere de plată la APIA în termenul prevăzut şi bifează câmpul specific din cerere, prin care solicită sprijin pentru ZMD;
-sunt eligibile numai parcelele cu suprafaţă minimă de cel puţin 0,3 ha, iar suprafaţa agricolă aparţinând unei ferme, trebuie să fie de minim 1 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole şi arbuştilor fructiferi suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.
-exploataţia pentru care se solicită plata compensatorie este în una din localităţile din lista unităţilor administrativ-teritoriale încadrate în zona montană defavorizată, din România, aprobată prin PNDR.
-respectă standardele GAEC, pe toată suprafaţa agricolă a fermei şi pe toată durata angajamentului;
-să semneze angajamentul că va desfăşura activitatea agricolă pe suprafaţa pe care o solicită ca plată compensatorie pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea primei plăţi.
-angajamentele asumate pe o perioadă de 5 ani nu sunt condiţionate de menţinerea aceleiaşi suprafeţe pe toată durata.
Solicitanţii sprijinului pentru măsura 211 vor prezenta în perioada de depunere a cererilor în anul 2009 şi următoarele documente:
-copia contractului de păşunat între fermier/ asociaţie de fermieri /obşti/composesorate, etc. şi administratorii păşunilor comunale-contract prezentat în perioada 1.03-9.06.2009 (pentru Consiliile locale) deoarece PNDR specifică ,,Astfel, în cazul utilizării în comun a păşunilor comunale, dreptul de utilizare al fermierilor este dat de încheierea unui contract de păşunat între fermieri şi administratorii păşunilor comunale. Aceste contracte prevăd alocarea de suprafeţe de păşunat fermierilor conform unui raport UVM (calculat în baza animalelor pentru care fermierii solicită păşunat)/ suprafaţa de păşunat”.
-Declaraţie pentru Consiliile locale (Anexa 31).
-Declaraţie pentru membrii asociaţiei, composesoratelor, obştilor, cooperativelor, etc (Anexa 32)
MĂSURA 212- SPRIJIN PENTRU FERMIERII DIN ZONELE DEFAVORIZATE ALTELE DECÂT ZONA MONTANĂ
Această măsură cuprinde 2 submăsuri: Zona Semnificativ Defavorizată (ZSD) şi Zone Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice (ZDS).
Definirea ZSD şi ZDS:
Conform PNDR, sunt considerate ca aparţinând zonelelor defavorizate altele decât cele montane acele unităţi administrativ teritoriale care corespund următoarelor criterii:
-zone semnificativ defavorizate – ZSD – acele zone în care producţia agricolă este limitată datorită calităţii reduse a solului, climatului nefavorabil, condiţiilor de relief şi umiditate a solului; (acele unităţi administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau parţial cu Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării” cu productivitate agricolă limitată, valoarea medie ponderală a notei de bonitate = 16 puncte).
– zone defavorizate de condiţii naturale specifice – ZDS – acele zone în care productivitatea agricolă este limitată de manifestarea unuia dintre următoarele patru fenomene: ariditate, eroziune, salinizare sau gleizare. (areale continue formate din cel puţin 3 UAT-uri unde nota de bonitare nu depăşeşte 30 puncte şi nici un UAT nu are nota de bonitare mai mare de 28 de puncte).
Notele de bonitare a terenurilor agricole (NB) sunt obţinute conform metodologiei elaborate de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului (ICPA) pentru evaluarea calităţii terenurilor. Acestea au fost calculate la nivelul României pe baza informaţiilor georeferenţiate din hârtiile de sol 1:200.000, a studiilor pedologice şi agrochimice efectuate la nivelul comunelor (1:50.000) şi a datelor climatice (47 de staţii meteorologice de referinţă cu date zilnice, date climatice medii multianuale într-un grid de 10×10 km interpolate conform metodologiei MARS). De asemenea, valoarea indicatorului reprezintă un rezultat al observaţiilor statistice şi a cercetărilor experimentale.
Obiectiv operaţional: să se asigure în Zonele Defavorizate – altele decât zona montană utilizarea continuă a 1.795.000 ha terenuri agricole.
Aceste criterii au fost reglementate în conformitate cu prevederile Regulamentul (CE) nr. 1698 din 2005 cu referire la sprijinul acordat prin FEADR puse în legislaţia naţională.
Beneficiarii acestui sprijin sunt fermierii, persoane fizice şi juridice, care desfăşoară activităţi agricole pe terenurile agricole situate în zone semnificativ şi specific defavorizate.(va urma)
Director Coordonator, Dr. Ing. Constantin NEGREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here