Centrul de Transfuzie Sanguină Târgu-Jiu recrutează un asistent medical

911

Centrul de Transfuzie Sanguină Târgu-Jiu organizează concurs, la sediul unității, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de post asistent medical, specialitatea medicină generală (PL) perioadă nedeterminată, normă întreagă. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de bacalaureat și postliceală de specialitate; vechime – minimum 6 luni în specialitate; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi; adeverință pentru obținerea gradului de asistent medical; cunoștințe de operare PC (Word, Excel, Mail). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 ianuarie 2020, ora 15.30 – termenul limită de depunere a dosarelor; 20 ianuarie 2020, ora 12.00 – proba scrisă; 27 ianuarie 2020, ora 12.00 – proba practică; 31 ianuarie 2020, ora 12.00 – proba interviu.Pentru înscrierea la concursurile enumerate mai sus, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here