Centrul de Transfuzie Sanguină Târgu-Jiu angajează economist

411

Centrul de Transfuzie Sanguină din Târgu-Jiu  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacantă, de economist debutant.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție, vacantă, de economist debutant sunt: diplomă de studii superioare economice.

Calendarul concursului 
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 08 iulie 2016, ora 13.00: termen limită de depunere a dosarelor; 18 iulie 2016, ora 12.00: proba scrisă; 22 iulie 2016, ora 12.00: proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile; curriculum vitae. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs se pot solicita la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină din Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989 nr, 28, telefon 0353/808 889.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here