Calendarul concursului pentru CNEME, modificat

321

Minivacanța de 24 ianuarie a dus la modificarea calendarului concursului pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional. Mai exact, candidații care au trecut de prima etapă a concursului, cea de selecție online, își vor putea depune portofoliile în cursul zilei de 25 ianuarie, nu 23 ianuarie, cum era stabilit inițial.

Candidații admiși în etapa de selecție a concursului pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional trebuie să depună la Inspectoratul Școlar de care aparține unitatea la care sunt titulari un portofoliu cu anumite documente: cerere de înscriere, curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, copii legalizate la notariat sau alte autorități învestite cu acest drept ale actelor de studii și copii certificate ”conform cu originalul” după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învățământ, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent (adeverinţă REVISAL), conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi și hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive, adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, cazier judiciar, în original, declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original, și portofoliul personal al candidatului. Perioada de depunere a acestor portofolii a debutat pe 17 ianuarie și urma să se încheie pe 23 de ianuarie, dar ca urmare a H.G. nr.28/18.01.2017 s-a decis modificarea calendarului, astfel încât portofoliile să poată fi depuse pe 25 ianuarie. La nivelul județului Gorj, portofoliile pot fi depuse în intervalul orar 09.00-16.00. Reamintim că, din județul nostru, de etapa de selecție online au trecut 111 cadre didactice, între care și  șapte directori. Este vorba de: Bobei Alina Georgiana (Școala Gimnazială Scoarța), Dănășel Gheorghe Constatin (Școala Gimnazială Sâmbotin), Gheorghiță Elena (Școala Gimnazială Plopșoru), Merișor Adela Petruța (Școala Gimnazială Nr. 1 Urdari), Pleșa Mirela (Școala Gimnazială Nr. 1 Țicleni), Popa Vladimir (Clubul Școlar Sportiv Târgu-Jiu) și Raț Florin Adrian (Școala Gimnazială Samarinești). La concurs poate  participa  orice  cadru didactic  care îndeplinește  cumulativ  următoarele condiții: face dovada acumulării a 60 de credite  transferabile  în  cadrul  unor  programe acreditate  de formare  în  domeniul  managementului  educațional, este titular  în  învățământ  și are cel  puțin  gradul  didactic  II  sau titlul științific  de doctor, a obținut calificativul „foarte  bine“  în  ultimii  4  ani  și nu   a fost  sancționat disciplinar  în  anul  școlar  curent, nu a fost  lipsit  de dreptul  de a ocupa o  funcție  de conducere  sau  de îndrumare și control  în  învățământ  prin  hotărâre  judecătorească  definitivă  de condamnare penală și nici nu a fost exclus, conform  prevederilor 21, din Registrul național al experților în  management educațional. Pe 26 ianuarie, inspectoratele şcolare vor transmite la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora. Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se va face în perioada 27 ianuarie – 1 februarie 2017, urmând ca pe 2 februarie să fie validate rezultatele selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Tot pe 2 februarie este programată și transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar. Rezultatele evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor, vor fi afișate pe 3 februarie, iar eventualele contestații vor putea fi depuse în perioada 6-10 februarie, la inspectoratul școlar sau la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, după caz. Aceste contestații vor fi soluționate până pe 13 februarie, când este programată transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar. În zilele de 14 și 15 februarie, inspectoratele școlare vor întocmi listele cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, iar pe 16 februarie va fi emis ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here