Cadrele didactice pot cere echivalarea studiilor până la 11 ianuarie

1084

În acest an școlar, cadrele didactice care doresc să-și echivaleze studiile universitare de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licență au termen până pe 11 ianuarie 2017 pentru a solicita acest lucru. Anul trecut, la nivelul județului Gorj s-au înregistrat doar trei astfel de solicitări.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a anunțat calendarul activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe bază de ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2016-2017. Potrivit documentului, termenul limită pentru depunerea și înregistrarea la inspectoratul școlar a dosarelor cuprinzând documentele justificative în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licență este 11 ianuarie 2017. Lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc sau nu condițiile de echivalare va fi afișată a doua zi, după care cadrele didactice vor avea termen până pe 17 ianuarie pentru a-și completa dosarele cu documentele necesare în vederea echivalării. Până pe 19 ianuarie va fi transmisă la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – Direcția generală management și resurse umane – situația statistică finală centralizată, pe specializările pentru care se solicită echivalare, a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea. Transmiterea dosarelor complete, însoțite de observațiile inspectorului școlar pentru dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituțiile de învățământ superior stabilite de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, pentru evaluare, echivalare și eliberarea atestatelor de echivalare, se va face în perioada 6-10 februarie, urmând ca evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigură formarea inițială și continuă a personalului didactic să se desfășoare în perioada 14 februarie – 30 mai. Atestatele de echivalare valabile pentru ocuparea de funcții didactice în învățământul preșcolar și preuniversitar obligatoriu vor fi eliberate până la data de 1 septembrie 2017.profesori

Cine poate solicita echivalarea studiilor
Potrivit Metodologiei privind echivalarea pe bază de ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licență, categoriile de cadre didactice încadrate în învăţământul preuniversitar care pot solicita echivalarea studiilor în vederea ocupării unei funcţii didactice, în specialitate, în învăţământul preuniversitar, sunt: absolvenţii liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai şcolilor echivalente care au absolvit cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată sau colegii universitare de institutori, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, absolvenţii învăţământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogie şi metodic, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire, absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire, care au finalizat cu diplomă de absolvire şi învăţământul universitar de scurtă durată, precum și absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire. De asemenea, în funcție de încadrare, fiecare categorie de cadre didactice trebuie să îndeplinească anumite condiții. De exemplu, în vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor în învăţământul preşcolar, profesor în învăţământul primar, profesor itinerant şi de sprijin sau profesor-educator, institutorii încadraţi în învăţământul preşcolar, preşcolar special, primar, primar special şi gimnazial special trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicităriiechivalării: sunt titulare sau încadrate prin suplinire în învăţământul preuniversitar, nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul “Foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul parţial “Foarte bine” în anul şcolar în care solicită echivalarea, deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, au obţinut definitivarea în învăţământ, au obţinut gradul didactic II, au obţinut gradul didactic I, au o vechime la catedră de minimum 10 ani, au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei. De asemenea, în vederea echivalării studiilor pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor în învăţământul gimnazial, absolvenţii colegiilor universitare de institutori încadraţi în învăţământul gimnazial sau în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe la data solicitării echivalării: sunt titulare pe posturi didactice/catedre din învăţământul gimnazial sau din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, nu au fost sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul “Foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul parţial “Foarte bine” în anul şcolar în care solicită echivalarea, deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, conform metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, au obţinut definitivarea în învăţământ, au obţinut gradul didactic II, au obţinut gradul didactic I, au o vechime la catedră de minimum 10 ani, au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de către Ministerul Educaţiei.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here