Biroul Vamal Gorj recrutează un casier! Concursul, în decembrie

463

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează: casier (1 post) la Compartimentul financiar, contabilitate şi administrativ – Biroul Vamal de interior Gradul II Gorj – Direcţia Regională Vamală Craiova; casier (1 post) la Compartimentul financiar, contabilitate şi administrativ – Biroul Vamal de Interior Gradul II Olt – Direcţia Regională Vamală Craiova; casier (1 post) la Compartimentul financiar, contabilitate şi administrativ – Biroul Vamal de Interior Gradul II Vâlcea – Direcţia Regională Vamală Craiova. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime minimă de 6 luni în specialitatea studiilor necesare participării la concurs. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 noiembrie 2018, ora 16.30 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 3 decembrie 2018, ora 12.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here