Autoritatea Rutieră Română face angajări

1067

Autoritatea Rutieră Română (ARR) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a mai multor funcţii contractuale. Pentru judeţul Gorj se caută referent de specialitate, gradul IA. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 20 noiembrie.

Autoritatea Rutieră Română organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante: referent de specialitate, gradul IA – Agenţia Teritorială A.R.R. Gorj; referent de specialitate, gradul I – Agenţia Teritorială A.R.R. Călăraşi; referent de specialitate, gradul II – Agenţia Teritorială A.R.R. Botoşani; referent de specialitate, gradul II – Agenţia Teritorială A.R.R. Iaşi; referent debutant – Agenţia Teritorială A.R.R. Bihor; referent debutant – Agenţia Teritorială A.R.R. Neamţ; referent debutant – Direcţia Economică – Serviciul Financiar B.V.C. Tarife; director – Direcţia Licenţiere şi Autorizare; referent debutant – Direcţia Licenţiere şi Autorizare – Serviciul Registrul Electronic European şi Restituire Acciză.
Candidaţii care optează pentru postul de referent de specialitate, gradul IA – Agenţia Teritorială A.R.R. Gorj trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: ştiinţe inginereşti/economice/juridice; vechime în specialitate: minimum şase ani; cunoştinţe operare calculator: MS Office, Internet, nivel mediu.

Înscrieri până pe 20 noiembrie
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 noiembrie 2015, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 02 decembrie 2015, ora 10.00: proba scrisă; 08 decembrie 2015, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la examen candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arătă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedească vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relații suplimentare se obțin la sediul Autorității Rutiere Române din București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 021/313.48.53.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here