Au început înscrierile la examenul de definitivare în învățământ

451

Cadrele didactice care doresc să susțină examenul național de definitivare de învățământ au termen până la 15 octombrie pentru a se înscrie la unitățile de învățământ. Candidații ale căror dosare de înscriere vor fi admise vor susține inspecțiile de specialitate până la începutul lunii iunie și proba scrisă pe 14 iulie.

Dosarul de înscriere se depune la una dintre unităţile de învăţământ la care candidatul este încadrat și trebuie să conţină următoarele documente: fişa de înscriere la examenul naţional pentru definitivare în învăţământ, completată şi certificată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat, copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate ,,conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, document certificat ,,conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen, copii, certificate ,,conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, după decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), adeverinţă privind calificativul ,,Bine” sau ,,Foarte bine” acordat pentru ultimul an şcolar în care candidatul a desfăşurat activitate didactică (cu excepţia candidaţilor aflaţi în primul an de stagiu), adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen (pentru candidaţii care au susținut deja de trei ori examenul) și adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii. Înscrierea la examen se face în baza diplomei/diplomelor de absolvire/licenţă/master pe care candidatul le deţine. Absolvenţii învăţământului superior se pot înscrie la examen şi în baza: diplomelor/certificatelor de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării – studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat – în concordanţă cu Centralizatorul, ori a certificatului de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă/certificat, conform Centralizatorului; diplomelor dobândite prin programele de conversie care asigură dobândirea de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale, în concordanţă cu Centralizatorul; diplomelor dobândite în baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată, în concordanţă cu Centralizatorul; diplomelor dobândite în baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de licenţă şi masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal, în concordanţă cu Centralizatorul. Stagiul practic minim, obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ, are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu de predare efectivă la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu statut de personal didactic calificat, conform studiilor absolvite. Perioada suspendării activităţilor didactice în unităţile de învăţământ se consideră vechime la catedră pentru cadrele didactice înscrise la examenul naţional pentru definitivare în învăţământ. Candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului practic prevăzut se pot înscrie la examen dacă, la data înscrierii, au încheiat un contract de muncă într-o unitate de învăţământ preuniversitar, ce prevede activitate la catedră cu normă întreagă, în calitate de cadru didactic calificat, şi pot susţine proba scrisă numai dacă finalizează stagiul practic obligatoriu în sesiunea respectivă. Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult 3 ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unei taxe în cuantum de 300 de lei la unitatea de învăţământ desemnată centru de examen.

Proba scrisă, pe 14 iulie
Conform calendarului de desfășurare al examenului, în perioada 16 – 30 octombrie, dosarele de înscriere ale candidaților vor fi transmise la inspectoratul școlar și vor fi verificate și avizate; tot în aceeași perioadă, candidații vor fi înștiințați cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere. Inspecțiile de specialitate se vor desfășura până la data de 4 iunie 2021, prima inspecție în primul semestru, a doua inspecţie în al doilea semestru de şcoală. Proba scrisă este programată pe 14 iulie 2021. Reamintim că, pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: să aibă calificativul ,,Bine” sau ,,Foarte bine” pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar curent, conform Calendarului, media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective, și să îndeplinească condiţiile privind durata stagiului practic obligatoriu la catedră. Rezultatele probei scrise vor fi afișate pe 21 iulie, contestațiile vor fi înregistrate în perioada 21-22 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de definitivare în învățământ se vor afișa pe 28 iulie. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Candidaţii care, din motive obiective, nu pot susţine toate probele etapei eliminatorii sau care sunt declaraţi absenţi sau retraşi la susţinerea probei scrise nu sunt consideraţi nepromovaţi şi au dreptul de a se înscrie la examen în sesiunea următoare, sesiunea respectivă nefiind luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă prevăzute de lege. Cadrele didactice care nu obţin definitivarea în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here