Au început înscrierile la examenul de definitivare în învățământ. Care sunt actele necesare

576

De săptămâna trecută, s-a dat startul înscrierilor la examenul național pentru definitivare în învățământul preuniversitar. Cadrele didactice care doresc să participe la acest examen au termen până pe 14 octombrie pentru a-și depune dosarul de înscriere la unitatea de învățământ la care sunt încadrate, urmând ca până pe 29 octombrie să fie înștiințate cu privire la admiterea sau respingerea acestuia.

Conform metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente: fișa de înscriere la examenul național pentru definitivare în învățământ, completată și certificată de conducerea unității de învățământ și semnată de candidat; copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoțite de foaia matricola/suplimentul la diploma, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ; document certificat „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică și metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen; copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul); adeverința privind calificativul „Bine“ sau „Foarte bine“ acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu; adeverința privind achitarea taxei de înscriere, pentru candidații care au susținut deja de trei ori examenul; adeverința din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.

Calendarul examenului
După etapa de înscriere a candidaților la unitățile de învățământ, ce se va încheia pe 14 octombrie, urmează cea de transmitere a dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, precum și înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea lor; această etapă se va desfășura în perioada 15 – 29 octombrie. Inspecțiile de specialitate vor fi efectuate până la data de 3 iunie 2022, iar pentru completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică a fost rezervată perioadă 6 – 17 iunie. Proba scrisă este programată pe 20 iulie 2022, urmând ca primele rezultate să fie afișate pe 27 iulie. Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an; calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”; media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective. Contestații se vor putea depune în zilele de 27 și 28 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate în cursul zilei de 4 august. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8. Definitivatul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ. Dacă promovează examenul, acestea dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here