Au început înscrierile la concursul pentru constituirea CNEME

274

Vineri, s-a dat startul înscrierilor la cea de-a zecea serie a concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional (CNEME). De această dată, în Gorj, au fost scoase la concurs peste 200 de locuri.

La acest concurs poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II, a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Acumularea a 60 de credite transferabile se poate realiza: ca urmare a absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, ca urmare a absolvirii, în cadrul unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, a unor module totalizând minimum 60 de credite transferabile sau ca urmare a absolvirii, în cadrul unor programe acreditate de formare, a unor module din domeniul managementului educaţional. În documentele care atestă absolvirea acestor module trebuie să fie precizat numărul de credite obţinute. Nu se cumulează creditele obţinute după absolvirea, în cadrul mai multor programe acreditate de formare, a aceluiaşi modul.

Înscrieri până pe 5 august
Prima etapă a concursului constă în completarea de către cadrele didactice interesate de dobândirea statutului de expert în management educațional a unui formular de selecție online, disponibil pe site-ul cnme.edu.ro. Numai în primele trei zile din perioada rezervată acestei etape, la concurs s-au înscris peste 700 de candidați din toată țara, între care și 12 din Gorj. Termenul limită pentru completarea acestui formular este 5 august, urmând listele cuprinzând candidaţii admişi în această etapă să fie afișate în cursul zilei de 8 august.

Programul depunerii portofoliilor
Candidații admiși în etapa de selecție online vor avea termen până pe 10 august să depună, la inspectoratul școlar, portofoliul cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, respectiv: cerere de înscriere, curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, copii legalizate la notariat sau alte autorități învestite cu acest drept ale actelor de studii și copii certificate ”conform cu originalul” după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învățământ, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent (adeverinţă REVISAL), conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi și hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive. Dosarul mai trebuie să conțină: adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, cazier judiciar, în original, declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original, și portofoliul personal al candidatului. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a anunțat că aceste dosare pot fi depuse în zilele de 8, 9 și 10 august, în intervalul orar 13.00 – 15.30, la sediul instituției.

Rezultatele concursului, afișate pe 19 august
În perioada 11 – 12 august, inspectoratele școlare vor transmite la MENCS lista candidaților declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora. Portofoliile candidaților vor fi evaluate de către comisiile constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MENCS, în perioada 16 – 17 august, iar primele rezultate vor fi afișate în cursul zilei de 19 august, în ordinea descrescătoare a punctajelor. La punctaj egal se vor compara în ordine rezultatele obţinute la criteriile: absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional; experienţa managerială; performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială; participarea la proiecte. Candidații nemulțumiți de punctajele obținute pot depune contestații în perioada 22 – 26 august; acestea vor fi soluționate până pe 29 august, urmând ca listele finale cuprinzând candidații promovați să fie întocmite în cursul zilei de 30 august. Ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional va fi emis pe 31 august. În momențul de față, în Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional figurează numele a 582 de cadre didactice din județul Gorj. La cea mai recentă serie a concursului, organizată în perioada septembrie – noiembrie 2015, au participat 57 de cadre didactice din județul Gorj, iar 38 dintre acestea au reuşit să obţină punctajul necesar pentru a-l promova.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here