Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” face angajări

737

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de: solist instrumentist, gradul profesional debutant; instrumentist, treapta profesională debutant; solist vocal, treapta profesională III. Dosarele se pot depune până pe data de 1 iunie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: solist instrumentist, gradul profesional debutant: să fie absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul muzical; să scrie şi să citească note muzicale la prima vedere; să cunoască acompaniament la «braci»; pentru postul de instrumentist, treapta profesională debutant: să fie absolvent de studii medii; să ştie să cânte la minimum cinci instrumente (fluier, caval, cimpoi, clarinet, saxofon); să scrie şi să citească note muzicale la prima vedere, iar pentru postul de solist vocal, treapta profesională III: voce bărbătească; să fie absolvent al Şcolii Populare de Artă; să aibă cel puţin un an vechime ca solist vocal într-o instituţie de spectacole sau concerte.

Calendarul concursului de angajare
Concursul organizat de către Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” se va desfășura conform calendarului următor: 01 iunie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 12 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 19 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relatii suplimentare se pot obține la sediul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, str. Traian nr. 5, Județul Gorj, telefon 0253/216.179.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here