Angajat nou la Direcţia condusă de Vasile Păunescu

1234

Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul de cercetări statistice de întreprinderi şi exploataţii agricole. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Condiţia minimă de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare este de minimum șapte ani. De altfel, candidaţii trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) – ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă (RSI) Ştiinţe Economice.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 octombrie 2019, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 14 noiembrie 2019, ora 10.30 – proba scrisă, ce va avea loc la sediul Direcţiei Judeţene de Statistică Gorj din strada Victoriei, nr. 2-4, Târgu-Jiu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae. Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here