Angajări pe trei posturi vacante la Primăria Runcu

367

Primăria comunei Runcu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante de şofer (2 posturi) şi 1 post muncitor calificat în cadrul Compartimentului Întreţinere şi Gospodărire Comunală.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru şoferi – să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, să aibă vechime în muncă minimum 10 ani să deţină permis de conducere categoriile B şi C; pentru postul de muncitor calificat – să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, să aibă minim 10 ani vechime în muncă, să deţină calificare de lucrător în construcţii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 6 octombrie 2017, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 16 octombrie 2017, ora 10.30 – proba scrisă; 19 octombrie 2017, ora 12.00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here