Angajări pe trei posturi vacante la Primăria Fărcăşeşti

422

Primăria comunei Fărcășești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează: inspector de specialitate – debutant, Compartiment Topografie şi Cadastru; inspector de specialitate – asistent, Compartiment Achiziţii Publice Patrimoniu şi întreţinere; administrator – Club Sportiv Vulturii Fărcăşeşti. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru inspector debutant – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea cadastru şi topografie, vechimea în specialitatea studiilor absolvite nu este necesară; pentru postul de inspector asistent la Achiziţii Publice – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, vechimea în specialitatea studiilor absolvite nu este necesară; pentru postul de administrator la Clubul Sportiv Vulturii Fărcăşeşti – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 iulie 2017, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 2 august 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 4 august 2017, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să arate starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here