Angajări pe proiectul ,,Pro Educație”, derulat de Primăria Rovinari

932

Primăria Oraşului Rovinari organizează concurs de recrutare a funcțiilor contractuale, pentru ocuparea pe perioadă determinată, perioada de implementare proiect „Pro Educație” finanțat din fonduri europene nerambursabile POCU – 106803, după cum urmează: expert implementare și monitorizare – 1 post; ajutor educator – 4 posturi. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de expert implementare și monitorizare – studii superioare de lungă durată – 4 ani, experiență generală în muncă – 5 ani, experiență specifică în coordonarea de activități și/sau cunoașterea mecanismului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene – 1 an; pentru posturile de ajutor educator – absolvenți studii medii, cu diplomă de bacalaureat – 4 ani, experiență generală în muncă – 2 ani, experiență specifică în domeniul îngrijirii copiilor inclusiv în servicii suport pentru învățământul preșcolar – 1 an;.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 august 2019, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 21 august 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 26 august 2019, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here